Sound Volume

 
 

Para pendidik di Hikari K!ds merupakan guru-guru yang kreatif dan sangat mencintai anak-anak mulai dari jenjang Diploma, S1 dan S2. Dengan beragam latar belakang pendidikan seperti ilmu kependidikan, psikologi dan sebagainya, mereka akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Semua guru di Hikari K!ds mempunyai pengalaman dalam mendidik anak, baik di jenjang Taman Kanak-Kanak maupun Sekolah Dasar.

Kami senantiasa terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru-guru dalam berbagai kesempatan, dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan yang  berhubungan dengan pendidikan anak. Dengan demikian guru-guru di Hikari K!ds diharapkan terus mengikuti isu-isu terbaru di bidang pendidikan anak yang senantiasa terus berkembang dari waktu ke waktu.

Berikut bebarapa dari guru-guru Hikari K!ds.

 
Neni Rusnaini
Kepala Sekolah
Pendidikan terakhir S-1, Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Jurusan Pendidikan.
Ibu Neni mempunyai pengalaman dalam mendidik anak mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Pertama. Saat ini beliau juga menjadi Dosen Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta.
Ijek Paijem
Guru Kelas
Pendidikan terakhir S-1, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Seni Tari.
Dengan memiliki pengalaman baik sebagai pendidik di Sekolah Dasar maupun di beberapa Taman Kanak-kanak, Ibu Ijek, guru yang pandai menari ini siap memberikan yang terbaik bagi anak-anak.
Siti Khotimah,
Guru Kelas dan Mengajar Agama Islam
Pendidikan terakhir Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) Jakarta, Jurusan Pendidikan & Diploma PGTK.
Ibu Ima mempunyai pengalaman dalam mendidik anak-anak di tingkat Taman-Kanak-kanak. Selain itu beliau juga akan memberikan bekal pendidikan Agama Islam bagi anak-anak.
Yunita Sitorus
Guru Kelas dan Mengajar Agama Kristen
Pendidikan terakhir D-3, Akademi Sekretaris Takaranita Jakarta, Jurusan Sekretaris.
Dengan membawa bekal kreativitas dalam mengajar di tingkat Taman Kanak-kanak, Ibu Ita akan berbagi pengalaman dalam mendidik anak. Di samping itu, beliau juga mengajar pendidikan Rohani Kristiani bagi anak-anak yang beragama Nasrani.
Vita Juliaty
Guru Kelas dan Mengajar Komputer Anak
Pendidikan terakhir S-1, Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
Melalui latar belakang pendidikan bidang Luar Sekolah, Ibu Vita cukup memahami bagaimana menghadapi anak-anak yang berasal dari beragam lingkungan.
Joenianti Anggraeni
Guru Kelas dan Mengajar Bahasa Inggris
Pendidikan terakhir S-1, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jurusan Psikologi.
Dengan latar belakang Sarjana Psikologi, diharapkan Ibu Anti dapat memahami karakteristik serta dapat menganalisis masalah anak-anak.
Hasanah HS
Guru Kelas
Mendapatkan Diploma 3 dari IAIN Syarif Hidayayatullah jurusan Tarbiyah, kemudian melanjutkan ke jenjang S-1, Universitas Indraprasta jurusan Bimbingan dan Konseling.
Dengan berbekal pengalaman panjang sebagai pendidik baik di tingkat SD maupun Taman Kanak-Kanak, beliau siap berbagi pengalaman dalam hal mendidik anak.
Abdul Manaf
Guru Melukis
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.
Seni melukis sudah merupakan bagian dari hidup Pak Dul. Beliau mampu mengajarkan anak-anak teknik melukis yang benar, sehingga kemampuan melukis anak-anak dapat lebih berkembangnya.
Nur Hayati
Asisten Guru Kelas
Pendidikan terakhir Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak Tadika Puri (PGTK) Jakarta.
Ibu Nur mempunyai pengalaman dalam mendidik anak di tingkat Taman Kanak-kanak.
Ningsihhh
Helper
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.
Sugiyanto
Penjaga Sekolah
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama.
Endang Kosasih
Sopir
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.